EXPANDUJTE!

EXPANDUJTE!

(13. června 2017)

Dnes se podíváme na první finanční nástroj tohoto programového období, který nese název EXPANZE. Zbystřete, jste-li jednateli malých a středních podniků a plánujete investice do nákupu nemovitostí či technologií. Tento program Vám totiž nabízí bezúročnou půjčku až do výše 45% celkových nákladů. A to není vše. Jak přesně finanční nástroj Expanze funguje a co vše nabízí prozradím  v následujících řádcích. V aktuální výzvě je přichystáno 2,2 miliardy korun, celkem v tomto programu téměř 9 miliard.

 

Základní charakteristika zvýhodněného úvěru:

výše úvěru: 2 – 45 mil. Kč, do 45 % způsobilých výdajů projektu,
úroková sazba: úvěr je bezúročný,
doba splatnosti: až 7 let,
čerpání úvěru: až 2 roky,
odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku,
zajištění: bude stanoveno individuálně.

 

Jako vždy můžete informace načerpat z našeho videa:

 

Co to vůbec je finanční nástroj?

Finanční nástroje byly ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou banku nabídnuty podnikatelům již v minulém programovém období. Jednalo se o programy START a PROGRES, které byly velmi úspěšné a možná je někteří z Vás již využili. V principu jde o poskytnutí bezúročného úvěru na rozvoj podnikání navíc s možností odložení doby splácení.

 

Program EXPANZE nabízí tyto konkrétní podmínky:

Výše úvěru je ve výši 45% z předpokládaných způsobilých výdajů pro malé podniky a ve výši 35% pro podniky střední.

Doba odkladu splátek jistiny může být maximálně 3,5 roku a samotná doba splatnosti je až 7 let od data uzavření smlouvy o zvýhodněném úvěru.

Tato půjčka musí být v minimální výši 2 mil. Kč, maximálně pak lze čerpat 45 mil. Kč. Velmi dobrou zprávou je, že při podpoře z programu expanze není třeba řídit se pravidly pro průběh výběrových řízení jako při získání “běžné” dotace. Českomoravská záruční a rozvojová banka navíc garantuje, že rozhodnutí bude vydáno nejpozději do 8 týdnů od podání žádosti, což zní ve srovnání s běžnými dotačními programy jako rajská hudba!

STÁLE VÁHATE? ZDE NAJDETE TŘI DŮVODY, PROČ SE VYPLATÍ O PROGRAMU EXPANZE VÁŽNĚ UVAŽOVAT!

 

ALE TO NEMUSÍ BÝT VŠE!

Pokud je sídlo Vaší firmy nebo provozovny na území nějakého ze zvýhodněných regionů, pak máte možnost současně se zvýhodněným úvěrem získat také finanční příspěvek k úhradě úroků z části bankovního úvěru vyčerpané na způsobilé výdaje projektu. Celková výše tohoto příspěvku nesmí přesáhnout 7% bankovního úvěru (vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu) a zároveň může činit maximálně 700.000 Kč.

 

K vyplacení finančního příspěvku je zapotřebí splnit několik podmínek, z nichž uvádíme dvě nejdůležitější:

 • příjemce podpory vyčerpal již více než 50% zvýhodněného úvěru,
 • příjemce podpory doložil nárůst tržeb minimálně o 5% v porovnání s účetním obdobím před podáním žádosti.

 

Podmínek je (bohužel/jak už to tak bývá) mnohem více. jsou k dohledání na straně 13 výzvy tohoto programu.

Finanční příspěvek je vyplácen k úhradě úroků z bankovního úvěru maximálně jednou ročně. Další podrobnosti budou stanoveny přímo ve smlouvě o zvýhodněném příspěvku s finančním úvěrem.

 

Kdo tedy může žádat v Programu EXPANZE?

 • Podmínek je samozřejmě velké množství, zde jsem pro Vás vybral ty stěžejní:
 • žádat mohou podniky splňující definici malého či středního podniku, přičemž projekt nemůže být realizován na území hlavního města Prahy
 • podnik nesmí naplňovat znaky úpadku, ani mít nedoplatky vůči vybraným institucím či svým zaměstnancům,
 • podniká v jedné z vymezených ekonomických činností (CZ-NACE) - viz příloha 1. výzvy (strana 20),
 • není podmínkou, ale doporučuje se, aby měl podnik alespoň jednoletou účetní historii,
 • pokud je podnik v kumulované ztrátě, nemá šanci v tomto programu uspět.

 

Na jaké typy investic mohu čerpat podporu?

 • výdaje na pořízení a rekonstrukci nemovitostí,
 • výdaje na pořízení strojů a zařízení,
 • pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných),
 • náklady na pořízení a rekonstrukci staveb a pořízení zastavěných stavebních pozemků (pouze včetně staveb na nich umístěných) jsou způsobilým výdajem do výše 40 % předpokládané výše způsobilých výdajů zvýhodněného úvěru uvedených v žádosti o podporu.

 

Další podmínky pro poskytnutí příspěvku

 • povinností je financování projektu dalším bankovním úvěrem poskytnutým některým ze spolupracujícíh subjektů ČMRZB. Nebojte, jsou jimi všechny velké banky v ČR. Detailní seznam naleznete zde,
 • cílem projektu není dosažení úspor energie,
 • předpokládá zvýšení tržeb o 5%.

 

De minimis vs Bloková výjimka

Podpora je poskytována buď v režimu de minimis či v režimu blokové výjimky. Co o tom rozhoduje?

Podpora bude poskytnuta v režimu de minimis, pokud:

 • a) bude využito i finančního příspěvku,
 • b) byly již zahájeny stavební práce,
 • c) jsou již uzavřeny smlouvy s doavateli technologie.

 

V ostatních případech bude podpora poskytnuta v režimu blokové výjimky (Podpora podle článku 14 Nařízení Komise č. 651/2014) - projekt musí splnit podmínky počáteční investice:

 • a) v případě podpory počáteční investice na zásadní změnu výrobního postupu musí být způsobilé výdaje vyšší než účetní/daňové odpisy provedené za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována,
 • b) v případě podpory počáteční investice na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném úč. období předcházejícím zahájení prací.

Dalšími podmínkami jsou:

 • stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu
 • smlouva o bankovním úvěru na spolufinancování projektu nesmí být uzavřena před datem podání žádosti o podporu,
 • alespoň 25 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno formou neobsahující žádnou veřejnou podporu, ani podporu de minimis, či podporu z přímo řízeného nástroje EU, ať už z vlastních prostředků příjemce podpory či formou externího financování.

 

Podpora podle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014

V případě podpory podle článku 17 Nařízení Komise č. 651/2014 musí projekt kromě podmínek uvedených v bodě 4.1.1 navíc splňovat tyto podmínky:

 • a) musí být investicí na založení nové provozovny, rozšíření stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu provozovny o nové, dodatečné výrobky nebo za účelem zásadní změny celkového výrobního postupu,
 • b) stavební práce nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky a leasingových smluv) nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu; za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků (bez staveb) a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti,
 • c) smlouva o bankovním úvěru na spolufinancování projektu nesmí být uzavřena před datem podání žádosti o podporu.

Aby výdaje mohly být považovány za způsobilé, pak musí být uhrazeny NEJDŘÍVE  v den uzavření smlouvy a podpořeném úvěru, z něhož byly hrazeny.

 

CO MUSÍM DODRŽET, KDYŽ ZÍSKÁM ÚVĚR

 • v žádosti sami určíte termín ukončení projektu a k tomuto datu pak plníte udržitelnost, kdy každý rok posíláte informace o tom, co se s pořízeným majetkem děje,
 • po ukončení projektu musíte navýšit tržby oproti původnímu stavu o 5%.

 

VZOROVÝ PŘÍKLAD

Zní to celé zřejmě dosti složitě, pojďme se proto podívat na vzorový příklad.

Představte si, že jste mladá firma, začali jste podnikat například v oblasti zakázkové kovovýroby či dřevovýroby nebo třídění a sběru druhotných surovin. Začali jste v malé dílně a poptávka vás překvapila. Potřebujete proto větší budovu, kterou vybavíte potřebnými moderními stroji, výrobu rozjedete ve větším a budete si moc zrealizovat i zajímavější zakázky. Dejme tomu, že výstavba výrobní haly a nákup technologií Vás vyjdou na 4,5 mil Kč. Díky programu expanze můžete získat 2 miliony bezúročné půjčky (což je minimum) a začít ji vracet, tedy splácet jistinu až po 3,5 letech. Podmínkou je, abyste další výdaje kryli alespoň z 20% půjčkou od jiné banky. Zde však můžete získat další příspěvek a to na splácení úroku a to v maximalní výši 700.000 Kč. Jak se rozhodnete financovat zbylou část, je čistě na Vás, ať už z úvěru nebo z vlastních zdrojů. Tento zvýhodněný úvěr může zásadním způsobem akcelerovat Váš byznys, budete expandovat a to už přece  stojí za trochu snahy.

 

ZÁVĚREM

Česká republika konečně zprovoznila finanční nástroj dostupný pro velkou část podnikatelů. Dobrou zprávou je, že program umožňuje, abychom Vás v těchto věcech zastupovali a pomohli Vám připravit žádost tak, abychom maximalizovali šanci na úspěch. Pokud byste chtěli konzultaci přímo Vašeho záměru, či máte nějaké doplňující dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Možností je více:

 1. přes naše Facebokové stránky
 2. prostřednictvím našeho webového formuláře pod tímto článkem ↓↓↓.
 3. či telefonicky na 778 527 028.

 

Tak neváhejte a EXPANDUJTE!

 

Martin z just Imagine, a.s.

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook